Gặp gỡ và tìm hiểu/ Meet & Agree

Khi Chủ đầu tư có nhu cầu và yêu cầu dịch vụ, XYZ sẽ lập tức gặp trực tiếp,tìm hiểu nhu cầu của Chủ đầu tư, khảo sát thực địa, thu thập các thông tin cụ thể cũng như tất cả các vấn đề khác liên quan đến công việc, từ đó đưa ra Nhiệm vụ thiết kế , Phạm vi công việc và các hỗ trợ, tư vấn khác cho Chủ đầu tư tùy thuộc vào yêu cầu nhận được.