Thiết kế & Triển khai/Design & Create

Sau khi chủ đầu tư xác nhận Hồ sơ concept/Ý tưởng thiết kế, XYZ tiến hành thiết kế bản vẽ kỹ thuật/ Bản vẽ thi công và lập chỉ dẫn chi tiết kỹ thuật, lập Tổng dự toán và các dịch vụ hỗ trợ khác để chuẩn bị cho việ cthi công tại thực địa.