Strategic Consulting / Tư vấn chiến lược.

XYZ không chỉ là đơn vị Thiết kế, chúng tôi còn đồng hành cùng Chủ đầu tư trong việc xác định các tiêu chí lập Nhiệm vụ thiết kế, dùng kinh nghiệm của mình để phục vụ cho lợi ích lâu dài của Chủ đầu tư trong quá trình Thực hiện đầu tư chứ không chỉ trong giai đoạn Thiết kế.
Dưới đây là 1 trong nhiều Hồ sơ tư vấn của chúng tôi khi cùng Chủ đầu tư xác định Nhiệm vụ Thiết kế công trình.