Strategic Consulting / Tư vấn chiến lược.

X.Y.Z tham gia các Dự án từ đầu và sẵn sàng đóng góp ý kiến để cùng Chủ  đầu tư hoàn thiện Nhiệm vụ thiết kế, cùng với đội ngũ chuyên gia của mình kết hợp với kinh nghiệm tích lũy lâu năm Tư vấn cho Khách hàng những lựa chọn có thể. Từ đó khách hàng có thể đưa ra quyết định đúng đắn và hiệu quả.

Dưới đây là ví dụ của công việc, X.Y.Z tư vấn cho Chủ đầu tư về Nhiệm vụ Thiết kế và Phong cách Nội thất của Công trình Head Office của một tập đoàn đầu tư Bất động sản lớn ở Hà Nội.

Trong phạm vi công việc này, không có nhiều đơn vị tư vấn có thể làm tốt hơn X.Y.Z về cả chuyên môn, sự chuyên nghiệp cũng như tinh thần chia sẻ sẵn sàng.

Các công việc có thể thực hiện:

  • Lập Nhiệm vụ Thiết kế. Đưa ra các lựa chọn mang tính định hướng thiết kế.
  • Tư vấn Kỹ thuật. Đưa ra tiêu chí giúp Chủ đầu tư đánh giá được bước đầu các thông số cơ bản của Dự án như Vốn đầu tư, Mức độ đầu tư, Thời gian triển khai, Phân kỳ đầu tư, các nhà thầu cơ bản tham gia…
  • Giới thiệu các Chuyên gia, Nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ có chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư.