Ý tưởng & Trình bày hợp đồng/ Idea & Agreement

Trên cơ sở nhiệm vụ thiết kế và phạm vi công việc được Chủ đầu tư phê duyệt, XYZ sẽ đưa ra các Hồ sơ Pre-concept/ Ý tưởng định hướng để cùng Chủ đầu tư một lần nữa khớp với nhu cầu và thiết kế. Hồ sơ Pre-concept được trình bày dưới dạng Power Point hoặc bản in, trong đó mô tả các phương án khác nhau của dự án có thể sẽ phát sinh thông qua bố trí mặt bằng và các hình ảnh tham khảo.

Sau khi chủ đầu tư xác nhận thu hẹp phạm vi nghiên cứu và chọn được phương án triển khai dự án, XYZ sẽ tiền hành gửi Hợp đồng Thiết kế và sẽ triền khai Hồ sơ concept/ Ý tưởng thiết kế ngay sau khi Hợp đồng thiết kế được ký. Hồ sơ concept được trình bay dưới định dạng Power Point hoặc bản in, trong đó mô tả ý tưởng chi tiết của dự án gồm mặt bằng, phối cảnh, các chỉ dẫn kỹ thuật sơ bộ (SPEC)