Thi công & Lắp đặt/Build & Install

XYZ là tổng thầu triển khai dự án nội thất, do đó có thể đảm nhận công việc thiết kế và trực tiếp thi công. Sau khi Chủ đầu tư phê duyệt tổng Dự toán chào thầu, XYZ tiến hành trình duyệt mẫu vật liệu kèm theo Hợp đồng Thi công. XYZ có thể đảm nhận toàn bộ khối lượng công việc hoặc một phần công việc tùy theo nhu cầu của Chủ đầu tư.

Kết thúc quá trình thi công, XYZ sẽ gửi lại Hồ sơ hoàn công cho Chủ đầu tư theo đúng Quy định.