EVN Nghệ An – Nghệ An – 8 tầng/ floors – Lên ý tưởng thiết kế/ Concept

1, Hiện trạng

2, Thiết kế